VienošanāsMAKSĀJUMU PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Noteikumu redakcija pieejama vietnē runpay.com un ir spēkā no 2016. gada 1. jūlijaPUSES

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) regulē tiesiskās attiecības, kas klientam – maksājumu pakalpojumu saņēmējam (turpmāk – “Jums”) rodas, lietojot maksājumu pakalpojumus, ko sniedz Latvijas Republikā reģistrēta maksājumu iestāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Digital Retail”, reģistrācijas nr. 40103535575, juridiskā adrese - Pirts iela 13-50, Rīga, LV-1003 (turpmāk – “Maksājumu iestāde”).PRIEKŠMETS

Noteikumi attiecas uz visiem Maksājumu iestādes aktuālajiem maksājumu pakalpojumu veidiem, ko tā neadresēti un publiski piedāvā Jūsu lietošanai.

Atsevišķos gadījumos Noteikumi attieksies arī uz Maksājumu iestādes pakalpojumiem, kuru sniegšana ir pārtraukta vai uz laiku apturēta.

Maksājumu iestādei nav pienākums Jums nodrošināt maksājumu pakalpojumus noteiktā un konstantā apmērā, tā ir tiesīga vienpusēji, pēc saviem ieskatiem un bez brīdinājuma mainīt sniedzamo pakalpojumu saturu un apjomus.

Ņemiet vērā, ka Maksājumu iestādes sniedzamo pakalpojumu veidi var atšķirties to lietojuma ziņā - lūdzam

UZMANĪGI sekot attiecīgajām, ar konkrēto maksājumu pakalpojumu saistītajām, norādēm, informācijai, kā arī Maksājumu iestādes pārstāvja norādījumiem, lai lietotu attiecīgo maksājumu pakalpojumu.

Aktuālais maksājumu pakalpojumu piedāvājuma apraksts vienmēr ir atrodams vietnē, kas norādīta iepriekš. Ja vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām sazināties ar Maksājumu iestādes klientu apkalpošanas speciālistiem.

Katrā ziņā lūdzam Jūs atturēties no maksājumu pakalpojumu lietošanas, ja to rezultāts vai Jūsu tiesības un pienākumi, kas Jums rodas lietošanas gadījumā, nav skaidri vai pilnībā izprotami.

Jebkādu maksājumu pakalpojumu sniegšanas pamatā ir noteiktas Maksājumu iestādes procedūras, kas izriet no tiesību aktu prasībām attiecībā uz maksājumu pakalpojumu sniegšanu kā tādu. Jums jāņem vērā, ka šādu procedūru izpilde no Maksājumu iestādes puses var liegt Jums izmantot iecerēto maksājumu pakalpojumu tādā apmērā, kā Jūs vēlējāties.NOTEIKUMU SAISTOŠAIS SPĒKS

Šie Noteikumi Jums ir pieejami vietnē, kas norādīta iepriekš. Atcerieties – iesniedzot Maksājumu iestādei attiecīgo maksājuma rīkojumu, Jūs apstipriniet Noteikumus un tos atzīstat sev par saistošiem. Tas pats attiecas, ja maksājuma rīkojumu iesniedzat Maksājumu iestādes pārstāvim.MAKSĀJUMU IESTĀDES UZRAUDZĪBA, PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU

Maksājumu iestādi uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas to ir iekļāvusi maksājumu iestāžu reģistrā.

Maksājumu iestāde, sniedz maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem – likumiem, MK noteikumiem, FKTK saistošajiem noteikumiem un rekomendācijām. Maksājumu iestāde ņem vērā ES tiesību aktus un starptautiskās rekomendācijas, kas attiecas uz Maksājumu iestādes darbību.

Lietojot Maksājumu iestādes pakalpojumus, uz Jums tieši ir attiecināmas noteiktas minēto tiesību aktu prasības, un Jums ir pienākums sadarboties ar Maksājumu iestādi, lai nodrošinātu šādu prasību izpildi.

Maksājumu iestāde ir tiesīga ieviest dažādas klientu vai to darījumu izpētes procedūras, vākt informāciju par Jūsu veiktajiem darījumiem, to mērķi, Jūsu naudas līdzekļu izcelsmi un Jums kā Maksājumu iestādes klientu.

Jums ir pienākums atbildēt Maksājumu iestādes lūgumiem, kas attiecas uz noteiktu procedūru un likuma prasību izpildi. Jums ir pienākums Maksājumu iestādei sniegt patiesu, autentisku un pārbaudītu informāciju.

Gadījumā, ja Jūs atsakāties to darīt, Maksājumu iestāde ir tiesīga pilnībā pārtraukt ar Jums sadarbību vai to uz laiku apturēt.

Atcerieties, ka Jūsu nesadarbošanās ar iestādi vai kavēšanās izpildīt iestādes lūgumus var tikt interpretēta pretēji Jūsu interesēm. Noteiktos gadījumos iestādei var būt pienākums darīt zināmus Jūsu personas datus, kā arī Jūsu darījumu datus valsts tiesībsargājošām iestādēm.JŪSU PIENĀKUMI, LABUMA GUVĒJA PAZIŅOŠANA

Jūs apņematies lietot maksājumu pakalpojumus labā ticībā un tiesiskiem mērķiem.

Visa maksājumu pakalpojumu lietošanas laikā Jūs apliecināt, ka pakalpojumus lietojat savā labā, nedarot to citu personu interesēs. Par pilnvarojuma vai citām attiecībām, uz kuru pamata Jūs, lietojot maksājumu pakalpojumus, pārstāvat trešās personas vai rīkojaties to interesēs – Jums ir pienākums ziņot Maksājumu iestādei, rakstot uz e-pasta adresi compliance@hq.runpay.com.

Jūs apņematies vienmēr ievērot nepieciešamos un pietiekamos (tai skaitā, drošības – Jūsu personas datu, u.c. sensitīvas informācijas konfidencialitātes) pasākumus, lietojot maksājumu pakalpojumus, lai objektīvi izvairītos no potenciālo zaudējumu rašanās.MAKSĀJUMU IESTĀDES KOMISIJAS MAKSAS

Maksājumu iestāde ir tiesīga Jums piemērot noteiktas komisijas maksas par maksājumu pakalpojumu lietošanu. Informāciju par šādu maksu piemērošanu Jūs saņemat maksājuma rīkojumu došanas laikā, bet pirms tā apstiprināšanas.

Pirms apstipriniet maksājumu rīkojumu, nododot no Jūsu maksājuma rīkojuma izrietošos naudas līdzekļus Maksājumu iestādes rīcībā, pārliecinieties par komisijas maksas apmēru. Apstiprinot rīkojumu, Jūs komisijas maksai neatgriezeniski piekrītat.

Ja Jūs vēlaties saņemt rakstveida informāciju par konkrēto maksājumu pakalpojumu, kuru plānojat lietot, lūdzam vērties pie Maksājumu iestādes klientu apkalpošanas speciālistiem. Maksājumu iestāde Jums atbildēs latviešu, krievu vai angļu valodā.

Maksājumu iestāde saskaņā ar saviem ieskatiem ir tiesīga mainīt komisijas maksas bez iepriekšēja paziņojuma Jums vai trešajām personām.NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANA

Maksājumu iestādei ir pienākumus pildīt tiesību aktu prasības, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (turpmāk – “NILLTFN”). Tas nozīmē, ka Jūsu darījumiem maksājumu pakalpojumu lietošanas sakarā var tikt piemērotas dažādas Maksājumu iestādes iekšējās procedūras, kuru mērķis ir NILLTFN.

Papildus Jūsu pienākumam sadarboties ar Maksājumu iestādi Jums ir pienākums, lietojot maksājumu pakalpojumus, veikt darījumus tikai naudas līdzekļiem, kuru īpašnieks esat Jūs pats.

Jebkādu Jūsu naudas līdzekļu izcelsmei ir jābūt legālai.

Vienlaikus lietojot iestādes maksājumu pakalpojumus Jums ir jāgarantē, ka neesat sodīts vai netiekat turēts aizdomās par krāpnieciskām darbībām, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai šādu darbību mēģinājumu.MAKSĀJUMU IESTĀDES ATBILDĪBAS ROBEŽAS

Atcerieties, ka jau sākotnēji un arī turpmāk Maksājumu iestāde nekādā veidā neuzņemas atbildību par netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, kas Jums vai jebkurām ar Jums saistītām trešajām personām varētu būt radušies saistībā ar maksājumu pakalpojumu lietošanu. Maksājumu iestāde atzīs tikai no savas puses Jums tīši nodarītus tiešus zaudējumus, ja tādi faktiski būs bijuši un no Jūsu puses ir objektīvi pierādāmi.

Maksājumu iestāde neatbild Jums vai jebkurām ar Jums saistītām trešajām personām par jebkādiem zaudējumiem, neatkarīgi no to izcelsmes, kas saistās ar pakalpojumu lietošanas un Noteikumu izmaiņām, publiskas varas rīkojumu un attiecīgu tiesību aktu prasību izpildi, pārtraukumiem elektroapgādes tīklos, sakaru darbības traucējumiem, jebkādiem citiem notikumiem, kas objektīvi ir ārpus Maksājumu iestādes kontroles robežām.

Jebkādas Jūsu varbūtējās attiecības ar trešajām personām uz Maksājumu iestādi neattiecas.PERSONAS DATU APSTRĀDE

Maksājumu iestāde ir reģistrējusi personas datu apstrādi. Jebkādu personas datu nodošana Maksājumu iestādes rīcībā ir saistīta ar to vēlāku apstrādi no iestādes puses, kam Jūs esat tieši devis piekrišanu, iesniedzot attiecīgo maksājuma rīkojumu.

Ņemiet vērā, ka Maksājumu iestādei saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus uz likuma pamata.

Vienlaikus Jūs piekrītat arī saņemt dažādus reklāmas un mārketinga materiālus, ko Maksājumu iestāde vai tās pilnvarotas personas var Jums nosūtīt, izmantojot Jūsu personas datus. Jebkurā laikā pēc šādu materiālu saņemšanas Jums ir tiesības informēt Maksājumu iestādi, rakstot uz e-pasta adresi info@runpay.lv, par savu nevēlēšanos šādus sūtījumus turpmāk saņemt.

Personas dati, kurus no Jums saņems Maksājumu iestāde, tiks apstrādāti Latvijas Republikā un uz ārvalstīm nodoti netiks.SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA

Jums ir tiesības iesniegt Maksājumu iestādei sūdzību par saņemtajiem pakalpojumiem jeb ar attiecīga rakstiska iesnieguma palīdzību izteikt savu neapmierinātību par saņemto pakalpojumu.

Lai minēto izpildītu, aicinām Jūs sūtīt šādus iesniegumus uz e-pasta adresi info@runpay.lv. Maksājumu iestāde apņemas Jums atbildēt 14 dienu laikā.

Vienlaikus Maksājumu iestāde apliecina, ka tā saskaņā ar labāko komercdarbības praksi attiecībā uz klientu apkalpošanu centīsies ātri un korekti izprast Jūsu sūdzības iemeslus, un, ja sūdzībā norādītie apstākļi pieprasa ātru Maksājumu iestādes reaģēšanu, to arī veikt.

Ņemiet vērā, ka Maksājumu iestāde izvērtēs Jūsu sūdzības būtību, un, ja tā tomēr būs saistīta ar normālu ikdienas klientu apkalpošanas procesu, Maksājumu iestāde šādu Jūsu iesniegumu par sūdzību neuzskatīs.

Jebkādi strīdi, kas rodas Jūsu un Maksājumu iestādes starpā saistībā ar saņemtajiem maksājumu pakalpojumiem tiek risināti saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visas tiesības uz maksājumu pakalpojumiem un to saturu ir rezervētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Digital Retail” (SIA " Digital Retail " © 2016). Jebkādas preču zīmes un cita veida intelektuālais īpašums (tai skaitā arī šo Noteikumu atrašanās vietnes dizains un programmas kods) ir Maksājumu iestādes vai attiecīgo trešo personu īpašums, un Jums nav tiesību bez rakstiskas atļaujas no attiecīgā īpašnieka puses to jebkādā veidā lietot, izmantot vai pārveidot.NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Noteikumu redakcija stājas spēkā dienā, kas norādīta iepriekš. Katra jaunāka Noteikumu redakcija pilnā apmērā aizstāj iepriekšējo Noteikumu redakciju.

Kā tas norādīts iepriekš, Maksājumu iestāde ir tiesīga bez īpašas Jūsu vai citu trešo personu informēšanas vienpusēji un saskaņā ar saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus, izvietojot jaunu redakciju vietnē, kas minēta iepriekš.